Razpisi

Ponedeljek, 11. februar 2008

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem in prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Vir: MOL

Rok za oddajo: 18.2.2008

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2007 (Uradni list RS, št. 29/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2007, javno zbiranje ponudb.

Torek, 4. december 2007

Javni razpis za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Idrija na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v letu 2007

Vir: Občina Idrija

Občina Idrija v sodelovanju z Banko Koper d.d., Poslovna enota Nova Gorica objavlja javni razpis za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Idrija na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v letu 2007.

Ponedeljek, 3. december 2007

Najem zamljišča

Vir: MOL

Datum objave: 30.11.2007
Rok za oddajo: 14.12.2007

Mestna občina Ljubljana objavlja namero o oddaji v najem zemljišča parc.št. 2010 ( del ), v izmeri 8.000 m2 in parc.št. 2020 ( del ), v izmeri 2.000 m2, obe k.o. Ajdovščina, ki v naravi predstavlja mestni gozd – Tivoli, za namen postavitve doživljajskega parka.

Ponedeljek, 3. december 2007

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Vir: MOL

Datum objave: 30.11.2007
Rok za oddajo: 8.12.2007

Torek, 27. november 2007

Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v Rozmanovi ulici v Ilirski Bistrici, parc. št. 413/1 - njiva k.o. Ilirska Bistrica v izmeri 347 m2

Vir: Občina Ilirska Bistrica

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 ter Ur. list RS, št. 31/99) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 46502-0003/2004 z dne 20.09.2007 razpisuje

Torek, 27. november 2007

Prodaja objekta in dvorišča stare šole v Kuteževem, parc. št.*124 - stavbišče k.o. Trpčane v izmeri 1282 m2

Vir: Občina Ilirska Bistrica

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 ter Ur. list RS, št. 31/99) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 46404-0002/2002 z dne 12.07.2007 razpisuje

Torek, 27. november 2007

Prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča v Levstikovi ulici v Ilirski Bistrici, parc. št. 956/9 - gozd k.o. Ilirska Bistrica v izmeri 973 m2

Vir: Občina Ilirska Bistrica

Občina Ilirska Bistrica na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 ter Ur. list RS, št. 31/99) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 46502-0017/00 z dne 20.09.2007 razpisuje

Ponedeljek, 26. november 2007

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Tržaška 24, Vrhnika

Vir: občina Vrhnika

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju: naročnik), objavlja na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99,124/00,79/01, 30/02), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. List RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter Programa prodaje stvarnega premoženja Občine Vrhnika, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Vrhnika za leto 2007 (Ur. l .RS, št. 50/07)

Ponedeljek, 26. november 2007
Javni natečaj:

Ureditev starega mestnega jedra Idrije

Vir: Občina Idrija

Občina Idrija je v petek, 23.11.2007, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor RS (ZAPS) objavila javni, projektni, odprti, anonimni enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ureditev starega mestnega jedra Idrije (objava na Portalu javnih naročil).

Torek, 13. november 2007
Javni razpis

Povečanje gospodarske vrednosti gozdov

Sredstva bodo dodeljena pravnim ali fizičnim osebam, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov na območju RS in občinam ter zvezam občin, ki imajo v lasti gozd na območju RS.

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček